Informace o zpracovávaných osobních údajích klientů

k prokázání souladu PhDr. et PaedDr. Miroslava Petržely, IČ 105 32 200, se sídlem Zelný trh 332/12, 602 00 Brno, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, (dále jen
„PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela“), s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen “GDPR”).

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela tímto dokumentem informuje subjekt údajů, kterým je klient využívající služby klinického psychologa, psychoterapeuta, forenzního psychologa, soudního znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie, výcvikového psychoterapeuta a supervizora, o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování jejich osobních údajů PhDr. et PaedDr. Miroslavem Petrželou, a dále o účelu tohoto zpracování, době jeho zpracování, příjemcích osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a o právech subjektu údajů.

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR je:
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
IČ 105 32 200
Zelný trh 332/12, 602 00 Brno
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna

Email:   petrzela@email.cz
miroslav.petrzela@gmail.com

Tel.: +420 608 709 862

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela není povinen mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Prohlášení správce a zpracovatele osobních údajů

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, a to pouze za účelem zajištění služeb klinického psychologa a psychoterapeuta pro zajištění komplexních psychologických vyšetření, psychologických a psychoanalytických konzultací, dále forenzního psychologa za účelem vypracování expertních posudků, soudního znalce za účelem zpracování znaleckých posudků v odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie a konečně služeb výcvikového psychoterapeuta a supervizora.

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám, a že osobní údaje budou zpřístupněny pouze subjektům stanoveným příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou v žádném případě předány do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje jen pro nezbytnou dobu specifikovanou u konkrétního účelu zpracování a zlikvidovat osobní údaje, u kterých uplynula doba pro jejich zpracování a uchování – skartací listin a výmazem z elektronických úložišť.

 

Zpracování osobních údajů

Za účelem poskytování služeb klinického psychologa, psychoterapeuta, forenzního psychologa, výcvikového psychoterapeuta a supervizora zpracovává PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela identifikační a kontaktní údaje klientů a soukromých zadavatelů, kterými jsou:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • datum narození;
 • adresa trvalého bydliště, popř. doručovací adresa;
 • telefonní číslo a emailová adresa.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Zpracování uvedených osobních údajů je omezeno po dobu trvání smlouvy. Údaje jsou uchovávány po dobu 3 let, počínaje 1. lednem následujícího kalendářního roku po ukončení poskytování služeb nebo ukončení trvání smlouvy.

 

Za účelem poskytování služeb klinického psychologa, psychoterapeuta, forenzního psychologa, výcvikového psychoterapeuta a supervizora zpracovává PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela osobní údaje klientů, zadavatelů a třetích osob, které jsou poskytovány ze strany klientů. Zpracovávanými osobními údaji můžou být mimo jiné:

 • identifikační údaje třetích osob;
 • kontaktní údaje třetích osob;
 • a další osobní údaje o třetích osobách.

Všechny osobní údaje, které mohou být za uvedeným účelem zpracovány, jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jelikož jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Zpracování uvedených osobních údajů je omezeno po dobu trvání smlouvy. Údaje jsou uchovávány po dobu 3 let, počínaje 1. lednem následujícího kalendářního roku po ukončení poskytování služeb nebo ukončení trvání smlouvy.

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela dále pro účely zpracování znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie zpracovává:

 • osobních údaje klientů a třetích osob, které jsou poskytovány ze strany klientů;
 • osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření.

Tyto osobní údaje PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodu, že toto zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pod dozorem orgánu veřejné moci, kterým je místně a věcně příslušný soud nebo Policie ČR a jsou zpracovávány po dobu probíhajícího řízení, pro které je znalecký posudek určen. Údaje jsou dle doporučení Asociace forenzních psychologů uchovávány po dobu 5 let od data podání znaleckého posudku, leda by PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela v postavení znalce měl povědomí o tom, že řízení, pro jehož účely byl znalecký posudek zpracován, doposud nebylo pravomocně ukončeno.

 

Vaše práva - práva klienta související s ochranou osobních údajů

Subjektu údajů vyplývají z GDPR následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR (potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány);
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR (získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7 (uoou.cz);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR.

Při zpracování osobních údajů PhDr. et PaedDr. Miroslavem Petrželou nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s čl. 32 GDPR, a to zejména přijetím vhodných technických opatřeních, mimo jiné zabezpečením zařízení výpočetní techniky proti krádeži a úniku osobních údajů.

 

Kontakt

V případě dotazu ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na PhDr. et PaedDr. Miroslava Petrželu.